Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Hałat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ZYBI” z siedzibą w Oświęcimiu ul. Łączna 9 NIP: 549-128-62-20 zwanym poniżej również jako  ,,ADO”.
Sposób kontaktu
Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 696 640 930, w drodze korespondencji elektronicznej kontakt@inter3.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
Rodzaj danych jaki jest przetwarzany
ADO przetwarza dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres instalacji, numer PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.
Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzane są również dane retencyjne, takie jak:
•    dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
•    dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
•    dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń

Cel przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
•    zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
•    wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
•    windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    obsługa reklamacji ( 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
•    gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
•    realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
•    przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
•    kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
•    przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda).

Dostęp do danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO przedstawiciele handlowi ADO.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.
Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
•    dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
•    dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
•    dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
Wgląd do swoich danych osobowych
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

Informacje dodatkowe
•    ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
•    ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.